fbpx
Menu Zamknij

Program dotacji „Moje ciepło” jak otrzymać


Czy już wystartował program Moje Ciepło?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub
do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Jakie urządzenia są przedmiotem dopłaty w programie Moje Ciepło?

Zakup i montaż pompy ciepła klasy A++ dla klimatu umiarkowanego przy
temperaturze zasilania po stronie wtórnej 

(grzejniki) 55°C według zasady
najpierw inwestycja potem wypłata.

Dla kogo jest przeznaczony program Moje Ciepło?

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub
współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego. Beneficjent
(wnioskodawca) musi być osobą wskazaną w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu 

budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Poziom dofinansowania nie jest
uzależniony od dochodów beneficjenta. 

Dochód nie jest brany pod uwagę!

Jakie są wymagania dotyczące nowego domu jednorodzinnego?

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, który

na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

·      Nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub nie złożono 
wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z


przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane.

·      Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie
wcześniej  
niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

·      Budynek musi uzyskać podwyższony standard energetyczny budynku. Głównym parametrem
decydującym o 
przyznaniu dofinansowania będzie osiągnięcie niskiego wskaźnika


EP(H+W), czyli wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną Energia


Pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 
na poziomie:

·       w pierwszym roku funkcjonowania programu „Moje Ciepło” zastosowany zostanie wymóg EP ≤ 63 kWh/m²rok,

·      w kolejnych latach ma wynosić EP ≤ 55 kWh/m²rok dla domu jednorodzinnego.

W budynku jednorodzinnym nie może być drugiego źródła ciepła na paliwo stałe, dopuszczalny jest kominek/koza 

tzw. ogrzewacz pomieszczeń, czyli ogrzewanie w sposób tzw. rekreacyjny, czyli bez wymiennika tzw. płaszcza
wodnego 
i rozprowadzania ciepłego powietrza po pomieszczeniach.

Jakie są wymagania dotyczące pompy ciepła?

·      Pompy ciepła typu powietrze/woda i gruntowe pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu
do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności pomp ciepła 
na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej minimum A++ dla klimatu
umiarkowanego i dla temperatury zasilania w domu grzejników 55°C.

·      Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnej wentylacji mechanicznej
dla całego budynku muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń
wymagania klasy efektywności energetycznej na podstawie karty produktu i
etykiety energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Efektywność energetyczną popy ciepła podaje się dla sześciu punktów pracy różniących się temperaturą 

zewnętrzną powietrza
(A – air) i wody na zasilaniu wewnątrz budynku (po stronie wtórnej układu) 

z
pompy ciepła. Klasę efektywności energetycznej na etykiecie podaje się dla
klimatu umiarkowanego 

m.in. Polska (-10°C) oraz dla dwóch wewnętrznych
temperatur zasilania: 55°C i 35°C
  



Jak złożyć wniosek do programu Moje Ciepło?

Składanie wniosków będzie odbywało się jedynie drogą elektroniczną
poprzez generator wniosków o dofinansowanie na stronie gwd.nfosigw.gov.pl lub
klikając w link z oficjalnej strony programu Moje Ciepło. Do złożenia wniosku
niezbędne będzie użycie profilu zaufanego, lub podpisu kwalifikowanego.

W jaki sposób obniżyć energię pierwotną EP w budynku?

·      Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

·      Montaż gruntowego wymiennik ciepła GWC wspomagającego wentylację mechaniczną.

·      Zastosowanie lepszej izolacji termicznej całego budynku.

·      Prawidłowe usytuowanie budynku w stosunku do kierunków świata.

·      Unikanie okien od strony północnej.

·      Zastosowanie rozwiązań OZE – odnawialnych źródeł energii.

Budynki mieszkalne z działalnością gospodarczą.

·      Inwestycja nie kwalifikuje się do dofinasowania gdy działalność
gospodarcza prowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przekracza 20%
powierzchni całkowitej budynku.

·      W przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu
trwałości projektu (5lat) na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni
całkowitej budynku, to beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego
dofinansowania.

Montaż pompy ciepła

Pompa ciepła może zostać zamontowana samodzielnie, pod warunkiem, że osoba montująca do tego odpowiednie
kwalifikacje oraz po montażu będzie w stanie wypełnić i podpisać odpowiedni protokół montażu tych urządzeń.

Koszty kwalifikowane

·      Koszty związane z transportem oraz montażem pompy ciepła

·      Odwierty dla gruntowych pomp ciepła

·      Faktura wystawiona w innym języku czy opłacona w innej walucie
zostanie zaakceptowana pod warunkiem załączenia kompletu dokumentów celnych
oraz oświadczenia uwzględniającego kurs przewalutowania na dzień przed datą płatności.

Załączniki do wniosku

·      pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

·      zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli dotyczy)

·      projektowa charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

·      protokół odbioru – załącznik nr 1 do programu „Moje Ciepło”

·      faktura lub równorzędny dokument księgowy

·      potwierdzenie dokonania płatności

·      karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła

·      oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku (jeśli dotyczy)

·      skan dwóch stron karty dużej rodziny (jeśli dotyczy)

·      pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy)

·      oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym (jeśli dotyczy)

·      inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla
gruntowej pompy ciepła) jeśli dotyczy.
  

   

      Moc pompy ciepła [kW] wpisujemy z karty produktu/etykiety energetycznej. Wpisujemy znamionową moc cieplną dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


Współfinansowanie inwestycji

Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych, lub krajowych (z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej jeśli dotyczy)

Kontrola inwestycji i okres trwałości

·       NFOŚiGW ma możliwość kontroli inwestycji na każdym etapie w tym w okresie trwałości inwestycji

·       Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy Beneficjenta.

Inne warunki i budżet programu Moje Ciepło

·       Beneficjent w okresie trwałości zobowiązany jest do odpowiedniego promowania współfinansowanej inwestycji. Więcej szczegółów na oficjalnej strony programu Moje Ciepło.

·       Budżet programu określany jest na 600 mln zł, który pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego.  

·       Program „Moje Ciepło” zakłada również refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup pompy ciepła w całym roku 2021.

·       W trakcie trwania okresu trwałości projektu (5lat) można sprzedać budynek z dofinansowaną pompą ciepła, ale kupujący zobowiązuje się notarialnie kontynuowanie trwałości projektu do zakończenia pełnych 5 lat.

Kontakt do doradców z programu Moje Ciepło

·       mojecieplo@nfosigw.gov.pl

·       Poprzez stronę internetową doradztwo-energetyczne.gov.pl zakładka kontakt