fbpx
Menu Zamknij

Centralny Rejestr Operatorów - rejestracja urządzeń z układem freonowym

Centralny Rejestr Operatorów

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu informuje, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dn. 12 stycznia 2016 r. poz. 56 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w dniu 13 stycznia 2016 r. został upubliczniony Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Karty urządzeń mamy obowiązek założyć tylko dla urządzeń stacjonarnym napełnionych 3 kg i więcej substancją zubażającą warstwę ozonową (w przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła SZWO = CFC, HCFC – także zawarte w mieszaninach) albo fluorowanym gazem cieplarnianym (F-gazem = HFC, PFC lub mieszaniny zawierające te substancje). Obowiązek zakładania karty dotyczy także urządzeń hermetycznie zamkniętych od 3 kg napełnienia SZWO lub F-gazem, przy czym w przypadku mieszanin zawierających SZWO limit 3 kg dotyczy wyłącznie SZWO, a w przypadku mieszanin będących F-gazami – całej mieszaniny.

Osobą odpowiedzialną za założenie karty urządzenia jest operator, czyli osoba fizyczna lub prawna sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia. Zazwyczaj jest to podmiot eksploatujący urządzenie, właściciel urządzenia lub administrator obiektu, w którym znajduje się urządzenie.

NIE. Do założenia kart urządzeń administrator konta operatora lub wyznaczona przez niego „osoba kontaktowa” nie musi posiadać certyfikatu.

TAK, można nadać takie pełnomocnictwo. Taka osoba staję się wówczas Administratorem konta operatora. Funkcję Administratora może pełnić tylko jedna, wskazana w pełnomocnictwie osoba. Nie musi być pracownikiem firmy Operatora.

TAK. Administrator konta operatora musi wtedy dodać taką osobę w CRO. Taki pracownik staję się wówczas osobą kontaktową konta operatora. Liczba osób kontaktowych wskazanych w CRO może być nieograniczona. Można dowolnie dodawać, blokować i usuwać wymienione osoby. Osoba kontaktowa musi być pracownikiem firmy operatora.

Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 maja 2015 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U z 25 czerwca2015 poz 881) kontroli szczelności nie musimy przeprowadzać dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości poniżej 3 kg oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 6 kg, z hermetycznie zamkniętymi systemami.

Harmonogram:

  • 3 kg lub więcej: kontrola raz na 12 miesięcy nie dotyczy oznaczonych urządzeń hermetycznie zamkniętych zawierających poniżej 6 kg (raz na 24 miesiące w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
  • 30 kg lub więcej: kontrola raz na 6 miesięcy (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 12 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
  • 300 kg lub więcej: kontrola raz na 3 miesiące (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 6 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków – dla urządzeń z tego przedziału zawierających fluorowane gazy cieplarniane instalacja takiego systemu jest obowiązkowa!).

Jednocześnie jednak, należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE)517/2014 obowiązującym bezpośrednio wszystkie podmioty w państwach członkowskich UE, kontroli szczelności będą od 1 stycznia 2017 r. podlegać także urządzenia zawierające poniżej 3 kg, ale 5 ton CO2 eq lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych.

W urządzeniach z kilkoma obiegami należy tworzyć karty urządzenia dla każdego układu osobno, jeżeli jego napełnienie wynosi 3 kg lub więcej.

Wpisów czynności do karty może dokonać osoba, która posiada certyfikat F-gazowy w obecności operatora (administratora lub osoby kontaktowej).

TAK. Serwisant może obsługiwać takie urządzenie bez odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność za brak karty ponosi operator, na którym spoczywa konieczność założenia karty.

Odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia w CRO spoczywa na serwisancie.

Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w czynnik chłodniczy np. dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrola szczelności.

NIE. Wpisu do Kart nie można zmieniać ani usuwać, można natomiast dokonać następnego wpisu korygującego.

NIE. Nie można dokonać wpisu czynności wstecznych, gdyż w momencie wpisu czynność automatycznie zapisuję się z datą bieżącą.

Na założenie karty dla nowego urządzenia jest przeznaczone 10 dni od dnia jego instalacji.

Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni.

Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektor Ochrony Środowiska, ale on tylko podczas przeprowadzanej kontroli.

Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku pdf i przechowywana w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ.

Przydatne linki: